Print Friendly, PDF & Email

Door Marcel de Krosse, arts publieke gezondheid.

Eind 2023 kwam het boek “Wegwijs in de Wlz” uit, geschreven door drie ervaren juristen op het gebied van de Wlz: Niek Benedictus, Nicolette Cremers en Edwin Niezen. Hieronder volgt een beknopte recensie.

Samenvatting

Het boek telt 176 pagina’s, is duidelijk opgebouwd, telt 16 verschillende hoofdstukken met elk belangrijke aspecten van de werking van de WLZ, variërend van wetsteksten tot uitleg over de indicatiestelling en leveringsvormen. Dit duidt tegelijk op het feit dat het doorgronden van de werking van de Wlz helemaal niet makkelijk is. Het boek moet dan ook als een naslagwerk worden gezien voor beleidsgerichte professionals dan wel voor de doortastende belanghebbende. Voor de geïnteresseerde burger kan het natuurlijk handzaam zijn, maar dan moet hij wel beseffen dat het veel en complexe materie betreft die in de praktijk open kan staan voor interpretatie.

De WLZ in essentie (uit o.a.de inleiding en flaptekst)

De Wet Langdurige Zorg (Wlz) uit 2015 is van toepassing op mensen die langdurig zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een ernstige ziekte of beperking. Deze wet biedt een breed scala aan zorg en ondersteuning waardoor deze mensen ondanks hun beperking toch in staat zijn om zoveel mogelijk zelfstandig te blijven. De Wlz regelt intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. De Wlz is de opvolger van de in 1968 in werking getreden Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Kwaliteit van leven staat voorop. Het motto van de Wlz is: met professionele zorg, zo thuis mogelijk. De financiering van de Wlz loopt via belastingheffing.

Juridische invalshoeken

Zoals de flaptekst verder op de boekomslag al aangeeft, biedt dit boek de lezer inzicht in de juridische regels die gelden bij de Wet langdurige zorg (Wlz). Alle belangrijke aspecten, zoals indicatiestelling, zorginkoop, eigen bijdrage etc. etc. komen daarbij aan de orde. Zoals goede juristen betaamt, zijn ze grondig te werk gegaan en daarmee biedt het boek een mooi overzicht. De wet zelf, maar ook relevante bepalingen uit aanpalende regelgeving worden bij elkaar samengebracht in één boek en net iets leesbaarder dan de wetstekst zelf beschreven. Elk hoofdstuk is min of meer hetzelfde opgebouwd: na een korte inleiding op het onderwerp, wordt het relevante wettelijk kader aangehaald en daarna worden de specifieke onderdelen nog wat nader toegelicht.

Naslagwerk, geen verdieping

Juristen zijn echter niet de primaire doelgroep voor dit naslagwerk. Die zijn gewend aan het lezen van de wetsteksten zelf , weten deze te interpreteren en kunnen gemakkelijker de verschillende bronnen vinden. Verdere verdieping en juridische bespreking zijn op een enkele uitzondering na, dan ook niet te vinden in dit boekwerk.

Interpretatie en waarschuwing

En daarmee is ook een waarschuwing op zijn plaats voor de niet-juridisch geschoolde lezer. Hoewel een en ander vrij stellig wordt beschreven, blijft een kritische beschouwing noodzakelijk. Want de ervaring leert, dat wet- en regelgeving vaak wel enige ruimte laat in de uitvoering en soms zelfs verschillende interpretaties mogelijk maakt. Ook juristen zelf kunnen daarover nog wel eens van mening verschillen. En daarmee duikt een vergelijking op met een uitdrukking in de Nederlandse taal over een andere wet, namelijk die van de Meden en de Perzen. Juist ook in individuele gevallen is er ruimte voor een zeker mate van beleidsvrijheid. Een politieke kwestie als de Toeslagenaffaire heeft geleerd, dat het van groot belang is dat men zich in de uitvoering hiervan wel zeer bewust is.

Een andere waarschuwing is ook op zijn plaats: het boek bespreekt de huidige status quo. Dat is volkomen terecht, maar gelet op de onrustbarende prognoses over vergrijzing en arbeidsmarkt neemt het debat over de toekomst van de WLZ een duidelijke vorm aan: die status quo is onhoudbaar. Over een paar jaar kan de wet- en regelgeving er dus anders uitzien. Plan je eigen toekomst dus niet op grond van de rechten uit de huidige wet. Zie bijvoorbeeld hier en hier.

Zoektermen op internet:

Marcel de Krosse, Wlz, Wegwijs in de Wlz, boekrecensie, wet langdurige zorg, juristen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief


En ontvang elke 2 weken de nieuwsbrief met de meest recente artikelen in je mailbox!

Klik hier om in te schrijven

Dit zal sluiten in 10 seconden